O nás

Obec je doložená z roku 1293 ako Gumba, z roku 1948 ako Hubice; marďarsky Gomba, Nemesgomba. Obec sa spomína z roku 1293. Časť patrila viacerým zemianskym rodinám, časť bola kmeňovým majet­kom Gombayovcov, ktorý tu mali opevnený kaštieľ, v roku 1553 Aranyossiovcom, Csorbovcom, Zomorovcom, Molnárovcom, Beelyovcom, v 17. storočí väčšina arci­biskupovi Szelepcsényimu, do 20. storočia tu mal veľ­kostatok Wiener-Welten. V roku 1553 mala obec 7 port, v roku 1828 mala 28 domov a 197 obyvateľov. V roku 1666 tu arcibiskup zriadil manufaktúru na výrobu súkna (ktorá po jeho smrti zanikla), dal vybudovať rybníky a zaviedol rozsiahly chov oviec. Wiener v 19. stor. postavil žrebčín a zaviedol chov koní. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Ma­ďarsku . (Zdroj: www.e-obce.sk)

Oznamy

Očkovanie psov - Kutya oltás

Obvodný veterinár oznamuje obyvateľom, že dňa 23.11.2019 - v sobotu od 10:00 h do 11:00 h bude vykonávať očkovanie psov proti besnote za kostolom. Cena jedného očkovania je 10 €, čipovanie 15 €. Každý pes musí byť začipovaný. Zoberte si zo sebou aj občiansky preukaz.

A körzeti állatorvos értesíti a lakosságot, hogy 2019.11.23-án - szombaton 10:00 órától 11:00 óráig veszettség elleni kutya oltás lesz a templom mögött. Egy oltás ára 10 €, chippelés 15 €. Minden kutyának be kell lenni chippelve. Hozzák magukkal a személyi igazolványukat is.

Mikuláš - Mikulás

Oznamujeme rodičom, že poukážky na mikulášske balíčky si môžu prevziať na obecnom úrade počas úradných hodín do 6.12.2019. Na mikulášske balíčky majú nárok deti od 1 do 13 rokov s trvalým pobytom v našj obci .

Értesítjük a szülőket, hogy az utalványokat a mikulás csomagokra átvehetik a községházán félfogadási időben 2019.12.6-ig. A mikulás csomagra 1 éves kortól 13 éves korig jogosultak a gyerekek, akik állandó lakhellyel rendelkeznek falunkban.

Burza-Börze

Pre nízky záujem je akcia zrušená!!!

Érdeklődés hiányában a rendezvény elmarad!!!

Listová zásielka uložená na pošte v Zlatých Klasoch pre Jarmilu Lesovú

V súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre: Jarmilu Lesovú , Hubice   na pošte v Zlatých Klasoch. Oznámenie o uložení zásielky  je možné prevziať na Obecnom úrade Hubice č.28 v úradných hodinách.

Vyvesené:12.11.2019