Menu

Obec Hubice
ObecHubice

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hubice

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hubice 1

https://www.hubice.sk/zverejnovanie/uradna-tabula/vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce-hubice-235.html

Obecné zastupiteľstvo v Hubiciach, v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Hubiciach č. 38/2023 zo dňa 13.04.2023,

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra obce Hubice

a  u r č u j e

deň konania voľby na 30.05.2023

 

1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Hubice v súlade s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • prax v kontrolnej činnosti alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej prípadne právnej vítaná,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

2. Náležitosti písomnej prihlášky a požadované doklady:

 • meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefón a e-mail),
 • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného

zaradenia,

 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie

dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,

 • údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely voľby hlavného kontrolóra obce.

 

3. Všeobecné podmienky:

 

Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Okrem povinností vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a príslušných ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, sa tiež zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom nástupu do práce, t. j. 2.7.2023

Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce Hubice je určený vo výške 0,15 % plného pracovného úväzku.

 

4. Voľba

 • spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním
 • písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 22.05.2023 do 12:00 hod. na adresu:

Obec Hubice, Hubice 28, 930 39, pričom prihláška musí byť v danej lehote fyzicky doručená na Obecný úrad Hubice v zalepenej obálke so zreteľne označeným textom:

 

„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.

 

Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

 • jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnia podmienky budú písomne pozvaní na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Hubice, kde každý kandidát bude mať právo vystúpiť za účelom svojej prezentácie v časovom rozsahu maximálne 10 min., a to v abecednom poradí.
 • vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky.
 • výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracovných dní od jeho uskutočnenia.

 

 

 

V Hubiciach, dňa 13.04.2023

 

 

                                                                                                       Mária Horváthová

                                                                                                          starostka obce

Dátum vloženia: 14. 4. 2023 12:25
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 4. 2023 12:28

Tlačivá na jednom mieste

Tlačivá

facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle playapp store