O nás

Obec je doložená z roku 1293 ako Gumba, z roku 1948 ako Hubice; marďarsky Gomba, Nemesgomba. Obec sa spomína z roku 1293. Časť patrila viacerým zemianskym rodinám, časť bola kmeňovým majet­kom Gombayovcov, ktorý tu mali opevnený kaštieľ, v roku 1553 Aranyossiovcom, Csorbovcom, Zomorovcom, Molnárovcom, Beelyovcom, v 17. storočí väčšina arci­biskupovi Szelepcsényimu, do 20. storočia tu mal veľ­kostatok Wiener-Welten. V roku 1553 mala obec 7 port, v roku 1828 mala 28 domov a 197 obyvateľov. V roku 1666 tu arcibiskup zriadil manufaktúru na výrobu súkna (ktorá po jeho smrti zanikla), dal vybudovať rybníky a zaviedol rozsiahly chov oviec. Wiener v 19. stor. postavil žrebčín a zaviedol chov koní. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Ma­ďarsku . (Zdroj: www.e-obce.sk)

Oznamy

Oznam

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre Jarmilu Lesovú

bližšie info viď. v prílohe

Voľby prezidenta SR

Bližšie info viď. v prílohe

 

Obec Hubice zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu a na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie pre Voľby prezidenta SR , ktoré sa konajú dňa 16.03.2019

 

hubice@hubice.sk

Upozornenie pre majiteľov psov- Figyelmeztetés kutya tulajdonosoknak

Upozorňujeme majiteľov psov že  podľa  VZN  č.  2/2016 - o chove, vodení a držaní psov na území obce Hubice ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi je ten, kto psa vedie povinný výkali bezodkladne odstrániť, tj. umiestniť ich do igelitového vrecúška a následne do zberných nádob na zmioešaný komunálny odpad, nie do nádob triedený odpad.Preto Vás upozorňujeme,že môžete  byť pokutovaný za  znečistovanie verejných priestranstiev obce psymi výkalmi.

Oznámenie - Értesítés

Oznamujeme Vám, že odvoz komunálneho odpadu v roku 2019 sa uskutoční každý druhý piatok v ranných hodinách. Poplatok za odvoz komunálneho odpadu: