Menu

Obec Hubice
ObecHubice

GDPR

Fotografie v súvislosti s ochranou  osobných údajov

v súlade s článkom 13 Nariadenia Euróskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Obec Hubice, so sídlom:

Hubice 28, 930 39

E-mail: hubice@hubice.sk (ďalej len „obec“)

Vás ako prevádzkovateľ v súlade s článkom 13 GDPR týmto informuje, že počas športových a kultúrno spoločenských podujatí organizovaných obcou vyhotovujeme fotografie, ktoré slúžia výlučne na spravodajské a dokumentačné účely o činnostiach našej obce. Niektoré fotografie zverejňujeme na webovej stránke obce.

Podľa bodu 51 recitálu nariadenia GDPR osobné údaje, ktoré sú svojou povahou obzvlášť citlivé v súvislosti so základnými právami a slobodami, si zasluhujú osobitnú ochranu, keďže z kontextu ich spracúvania by mohli pre základné práva a slobody vyplývať významné riziká. Spracúvanie fotografií by sa nemalo systematicky považovať za spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, pretože vymedzenie pojmu biometrické údaje sa na ne bude vzťahovať len v prípadoch, keď sa spracúvajú osobitnými technickými prostriedkami, ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu fyzickej osoby.

Občiansky zákonník v §12 stanovuje, že na vyhotovenie a použitie fotografie fyzickej osoby je potrebné jej privolenie – súhlas. Za súhlas sa pokladá aj ústny súhlas či gesto súhlasu dané fotografovi, ktoré vzhľadom na okolnosti prípadu nevzbudzuje pochybnosti. Nakoľko fotografie majú slúžiť pre spravodajské a dokumentačné účely obce, udelený súhlas platí po dobu trvania tohto účelu, respektíve do odvolania súhlasu. V prípade, že nesúhlasíte so zverejnením Vašej fotografie, prosím oznámte túto skutočnosť  osobne na obecnom úrade alebo písomne na adresu obce alebo na E-mail hubice@hubice.sk a daná fotografia bude  bez zbytočného dokladu odstránená.

Kedy sa fotografia stáva osobným údajom?

Fotografia sa stáva osobným údajom, ak je spojená s iným osobným údajom. GDPR považuje za osobný údaj informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor:

meno, priezvisko, dátum narodenia;

identifikačné číslo – rodné číslo, číslo občianskeho preukazu;

lokalizačné údaje – adresa;

genetické údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobúdaných genetických charakteristických znakov fyzickej osoby;

údaje týkajúce sa zdravotného stavu dotknutej osoby, ktoré poskytujú informácie o minulom, súčasnom alebo budúcom fyzickom alebo duševnom zdravotnom stave dotknutej osoby;

údaje špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

online identifikátor – fyzickým osobám môžu byť pridelené online identifikátory, ktoré poskytujú ich prístroje, aplikácie, nástroje a protokoly (IP adresa, cookies, alebo iné identifikátory).

Jednoducho ak fotku spojíte napr. s menom, priezviskom alebo adresou, už sa fotka stáva osobným údajom.

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),

právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),

právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,

právo na prenosnosť osobných údajov  podľa čl.20 GDPR,

právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.

Zároveň máte  právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.  

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Prevádzkovateľ Vás tiež informuje, že pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Tlačivá na jednom mieste

Tlačivá

facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle playapp store